Notice of Non-Discrimination

 

Hill Physicians Medical Group (Hill Physicians)-complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.  Hill Physicians does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

 

 Hill Physicians:

• Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

o   Qualified sign language interpreters

o   Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

            • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

o   Qualified interpreters

o   Information written in other languages

 

            If you need these services, contact our Civil Rights Coordinator.

 

If you believe that Hill Physicians has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

 

 Hill Physicians Civil Rights Coordinator

 P.O. Box 5080, San Ramon, CA 94583-0980

Telephone: 1-800-445-5747 or 925-820-8300

TTY to Voice: 1-800-735-2929 or Voice to TTY: 1-800-735-2922

Email: CRCoordinator@hpmg.com

 

You can file a grievance in person, by mail, or email. If you need help filing a grievance, our Civil Rights Coordinator is available to help you.

 

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

 

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

 

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-445-5747 (TTY: 1-800-735-2929).

 

注意:如果您說華語,您可以免費獲得語援助服務。請致電  1-800-445-5747 (聽障人士專線: 1-800-735-2929)

 

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-445-5747 (TTY: 1-800-735-2929).

a
nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-445-5747 (TTY
: 1-800-735-292

9).

: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 있습니다. 1-800-445-5747(TTY: 1-800-735-2929)번으로 전화해 주십시오.

՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել
լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-800-445-5747 (TTY (հեռատիպ)՝
1-800-735-2929):

ه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-800-445-5747 (TTY: 1-800-735-2929) تماس بگیرید.

 

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.
Звоните 1-800-445-5747,
TTY (Телетайп для плохо слышащих): 1-800-735-2929.

 

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800-445-5747 (TTY: 1-800-735-2929) まで、お電話にてご連絡ください。

 

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-800-445-5747 (رقم هاتف الصم والبكم: 1-800-735-2929).

 

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ1-800-445-5747 (TTY: 1-800-735-2929) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

 

ជូនដំណឹង៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយភាសាខ្មែរ សេវាជំនួយផ្នែកភាសាឥតគិតថ្លៃ គឺអាចរកបានសម្រាប់​អ្នក។ សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-445-5747 (TTY: 1-800-735-2929)

 

LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, muaj cov kev pab txog lus pab dawb rau koj. Hu rau 1-800-445-5747 (TTY: 1-800-735-2929).

 

कृपया ध्यान देंयदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-800-445-5747 (TTY: 1-800-735-2929) पर कॉल करें।

 

โปรดทราบถ้าคุณพูดภาษาไทย คุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร 1-800-445-5747 (TTY: 1-800-735-2929)

 

ໂປດ ຊາບ: ຖ້າ ວ່າ ທ່ານ ເວົ້າ ພາ ສາ ລາວ, ການ ບໍ ລິ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ດ້ານ ພາ ສາ, ໂດຍບໍ່ ເສັຽ ຄ່າ, ແມ່ນມີ ພ້ອມໃຫ້ ທ່ານ. ໂທ ຣ 1-800-445-5747 (TTY: 1-800-735-2929).

 

​​